Katja Novitskova

Katja Novitskova

Pfeil-Element für die Installation »Pattern of Activation«, 2014